CLM Report

Reading guide

First, read the explanation of the colors to get a general idea. Then look at your own (golden) profile.

Do you recognize yourself in certain aspects?
What appeals to you, what asks your attention?
Now, take a 'mild' glance at the (silver) 'ideal' CL profile.
Which 'differences' between gold and silver appeal to you?
What do you appreciate the most?
What is it you would like to happen because of your new insights?

Please spread the CL Mirror in your network

The CLM is meant to sustainably contribute to flourishing organisations and employees. Are you willing to enable further dissemination? Then generously click on the social media buttons below.

Connective Leadership Mirror

Interested Person -

The colour scheme below shows the report of the ideal Connective Leader. Each colour represents certain value drivers that trigger human behaviour. The diagram also presents your own (leadership) report, based upon the way you completed the Connective Leadership Mirror form.

What appeals to you? What triggers you? Where do you see possibilities for further personal development?

Turquoise inclusion, holistic, dialogic, cross-boundaries
Yellow creative, thrive in complexity, learning, diversity
Green people centered, together, social, equality
Orange goals, success, deliveries, innovative
Blue structure, agreements, control, the system
Red strength, power, direction, courage
Purple traditions, tribes, rituals, belonging

Noot vooraf

Onderstaand is een indicatief voorbeeld van een VLS reflectie, zoals kan worden besteld op basis van het tevoren gecreëerde VLS profiel. Het profiel in dit voorbeeld is gefingeerd, en berust niet op de data van een werkelijk bestaande persoon. De reflectie hieronder is dan ook zonder aanziens des persoons geschreven. In werkelijkheid verstrekt de eigenaar van het profiel een globaal beeld van diens rol in de organisatiecontext wat het mogelijk maakt de reflectie iets meer op de persoon toe te schrijven. Aan de inhoud, vorm of lengte van onderstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Elke expert reflectie is uniek want op maat geschreven.

Uitgangspunt voor deze reflectie is dat de eigenaar van het profiel zich daar grotendeels in herkent. Slechts in dat geval heeft het zin om de verschillende waarden in het profiel van een commentaar te voorzien.

Expert Reflectie bij het VLS profiel van een Geïnteresseerde Persoon

3 minutes read

Wat direct opvalt zijn de twee dominante waardensystemen Turquoise en Oranje, achtereenvolgens een wij en een ik gedreven systeem. Dit suggereert een persoonlijk label in de trant van sociaal ondernemer' of holistisch innovator. We zouden hier zelfs te maken kunnen hebben met een 'activist'.

Tevens ligt de zwaarte duidelijk bij de vier jongere waardensystemen (lees het artikel The Neverending Quest), waar de combinatie Rood-Blauw (soms ook de Angelsacksische stijl genoemd) zich bescheiden houdt, en waar de tradities en de gemeenschapsbanden (Paars) net zo zwaar wegen als de hang naar orde en regels (Blauw). Omdat de drie oudere waardesystemen wellicht nog wat hoger liggen dan bij de ideale VL, maar duidelijk niet dominant zijn, is het waardevol nader in te gaan op de vier systemen links in het profiel.

(Hoog op) Turquoise suggereert dat de profielhouder waarde hecht aan de verbondenheid met vele stakeholders rondom het eigen domein, en daarmee met het welzijn van meer dan alleen de eigen groep of organisatie. (Hoog op) Oranje suggereert een innovatieve energie en tevens een gezonde dikke huid voor kritiek van degenen die niet zo van verandering of vernieuwing houden. De combinatie suggereert dat de vernieuwingen tot nut van het algemeen dienen, waarmee de profielhouder in het algemeen op steun zou moeten kunnen rekenen.

De lagere scores op Geel (gedijen in en begrijpen van complexiteit) en Groen (het samen oplossen) kunnen duiden op een zekere naïviteit die de gedreven ondernemer tevens wereldverbeteraar niet vreemd is. De gewenste veranderingen komen niet zomaar tot stand door met daadkracht grootse ideeën de wereld in te blazen; de complexe werkelijkheid is weerbarstig en mensen zijn eigenzinnig. De ene uitdaging van deze ongetwijfeld zeer inspirerende en gedreven voorganger is om te onderzoeken hoe hij/zij zichzelf verhoudt tot complexiteit, en bereid is creatieve oplossingen te vinden om in stapjes en in de diversiteit van de omstandigheden kleine stapjes vooruit richting het ideaal te maken. En de andere uitdaging is om die kleine stapjes niet zelf, maar altijd samen met anderen te maken, of ze zelfs door anderen te laten gebeuren; misschien net anders dan aanvankelijk bedacht, maar vanuit het idee dat je in je eentje mogelijk sneller gaat, maar met zijn allen toch zeker verder komt.

Het lijkt zo logisch om in een reflectie als deze de vergelijking te maken met de ideale VL die lijkt te beschikken over een optimale balans in de vier linker waardensystemen, en tevens precies genoeg heeft aan een minimum van regelsystemen en persoonlijk overwicht. Van belang is dat de eigenaar van het onderzochte profiel de bovenstaande kanttekeningen en uitdagingen ter harte neemt binnen de context van diens huidige organisatorische omgeving, en met medeneming van diens eigen doelen en motieven. De mogelijk wenselijke ontwikkeling richting de ideale VL zou aandacht vragen voor enerzijds meer bewustwording van de complexe werkelijkheid van deze tijd, anderzijds voor de meerstemmigheid, diversiteit en eigenzinnigheid van unieke mensen, zonder wie organisaties niet bestaan noch hun prestaties kunnen leveren. Echter, zou de eigenaar van dir profiel bij Greenpeace werken, of bij Amnesty International, dan zou dit profiel wel eens heel effectief kunnen zijn, ervan uitgaande dat je soms wat naïef en ongenuanceerd moet zijn en er ook van uitgaande dat de mensen om je heen net zo goed gedreven zijn en goed voor zichzelf kunnen opkomen.

Cees Hoogendijk

5 mei 2021

...people and organizations are happy, work well and perform sustainably with leaders who connect people, values, processes and systems...

hello@CLMirror.org

The colours were derived from Spiral Dynamics®, a method to explain human behaviour, based on the works by dr. Clare Graves.

Especially for this Connective Leadership Mirror the colours are explained by keywords related to leadership and management.

Your CLM report link

Save the following link to access your CLM report in the future. We prefer to store only the least possible personal data.

Advanced features

Besides the freemium for individuals, CLMirror.org offers advanced features for consultants, teams, small enterprises and large organizations.

Your CLM report link https://clmirror.org/report/example